Buradasınız

Bilgi Edinme Başvurusu

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Amacı
Bu Kanunun amacı; demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsamı
Bu Kanun; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde uygulanır.
Aşağıda belirtilen ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Hakkındaki Kanun kapsamına girmeyen gerçek/tüzel kişi mükellef başvuruları gereksiz yazışma ve iş gücü kaybına neden olduğundan ilgisine göre;

  • Bağlı bulunduğunuz Vergi Dairesi Müdürlüğüne

  • Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğüne

  • Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğüne

  • Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğüne

  • Mükellef Hizmetleri Tahsilat Grup Müdürlüğüne

  • Denetim Grup Müdürlüğüne

  • Strateji Grup Müdürlüğüne

  • İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğüne

  • Hukuk ve İhtilaflı İşler Grup Müdürlüğüne

  • Destek Hizmetleri Grup Müdürlüğüne

yapılması gerekmektedir.

Bilgi Edinme Kapsamına Girmeyen Konular:
Bilgi Edinme Kanununda istisna olarak belirtilen konulardaki başvurular reddedilir. Red kararı başvuru sahibine gerekçeli olarak bildirilir.
Tavsiye ve mütalaa taleplerine ilişkin başvurular ( Mukteza talepleri ).
Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi veya belgeler.
İdari soruşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.
Adli soruşturma veya kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgeler.
Özel hayatın gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler.
Haberleşmenin gizliliği esasını ihlal edecek bilgi ve belgeler.
Ticari sır olarak nitelenen bilgi veya belgeler ile Kurum ve Kuruluşlar tarafından gerçek veya tüzel kişilerden gizli kalması kaydıyla sağlanan ticari ve mali bilgiler.
Vergi mahremiyeti kapsamındaki bilgiler.
Kurum ve kuruluşların kamuoyunu ilgilendirmeyen ve sadece kendi personeli ile kurum içi uygulamalarına ilişkin düzenlemeler hakkındaki bilgi veya belgeler.

Başvuru Usulleri

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamındaki bilgi edinme başvurusu, başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası, ikametgahı veya iş adresi, başvuru sahibi tüzel kişi ise, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe ile yapılabilir. Ayrıca başvurunun elektronik ortamda veya diğer iletişim aracıyla yapılması da mümkündür. Ancak başvurunun elektronik posta (e-posta, online...) ve faks yoluyla yapılması halinde, başvuru yapacak gerçek ve tüzel kişilerin EK-1 ve EK-2’de yer alan formları doldurmaları zorunludur. Tüzel kişiler tarafından elektronik posta yoluyla (e-posta, online …) yapılacak başvurular, tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin T.C. kimlik numarası belirtilmek suretiyle ve yetki belgesiyle birlikte, istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum ve kuruluşun bilgi edinme biriminin elektronik posta adresine EK-2’de yer alan form doldurulmak suretiyle yapılır. Yetki belgesi uygun elektronik araçlarla elektronik ortama aktarılarak gönderilir.

Online Başvuru

Yazılı Başvurular İçin Formlar

Başvuru Formu (Gerçek Kişiler) - Ek-1
Başvuru Formu (Tüzel Kişiler) - Ek-2

Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Tarifesi
İlk on sayfa için her herhangi bir araştırma, inceleme, yazma, tarama ve kopyalama ücreti alınmayacaktır.
İlk on sayfasından sonraki her sayfa için talebe göre;
Siyah-beyaz yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 50 Yeni Kuruş
Renkli yazma, tarama ve kopyalamada sayfa başına 100 Yeni Kuruş
Posta yoluyla gönderilecek olanlar için Posta ve Telgraf Teşkilatınca belirlenen tarife tutarında, faks yoluyla gönderilecek olanlar için faks sayfası başına 50 Yeni Kuruş ücret tahsil edilecektir. 
Yukarıda belirlenen tutarlar 1/1/2007 tarihinden başlayarak, her yılbaşı itibarıyla, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen “Yeniden Değerleme Oranı” kadar artırılarak uygulanacaktır.
Başvuru sahiplerinden talep edilecek ücretlerin, Maliye Bakanlığı Merkez Saymanlığına veya Saymanlığın aşağıda belirtilen banka hesap numaralarına, Defterdarlık Muhasebe Müdürlüklerine ve Mal Müdürlüklerine yatırılması gerekmektedir.
T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi (
TR260000100100000350121011 ) (Ücret yatırma işlemi esnasında açıklama kısmının doldurulması gerekmektedir.)
T.C.Ziraat Bankası Maliye Bürosu Şubesi ( 40525828-5001)

İlgili Mevzuat

4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu

2004/7189 Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasın İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
Bilgi ve Belgeye Erişim Ücreti Genel Tebliği (1 sıra no.lu)
Başbakanlık Genelgesi 2004/12

Adres:Konak Mahallesi Cumhuriyet Blv No:7 Konak/İzmir
Telefon:
(0232) 483 17 77

Undefined