Buradasınız

Lojman Duyuruları

Lojman Duyuruları

İlimizde bulunan, Başkanlığımız adına tahsisli lojmanlar için sıra tahsisli olarak lojman talep eden personelin ünvan bazında puanlama listesi, Vergi Dairesi Başkanlığımız internet sitesi www.izmirvdb.gov.tr adresinde "Lojman Talep Listeleri" bölümünde yayınlanmaktadır.

Konuya İlişkin Belirlenen Esas ve Usuller:

1)Kendisine konut tahsis edilmesini isteyenlerin, www.izmirvdb.gov.tr adresinde yayınlanan “Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi”ni (5 Sayılı Cetvel), Bakanlar Kurulunun 16.07.1984 tarih ve 8345 sayılı kararı ile 23.09.1984 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14’üncü maddesine uygun olarak doldurup bağlı bulunduğu daire amirine onaylattıktan sonra, görev yaptığı Müdürlük aracılığıyla İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

2)Gelir İdaresi Başkanlığından alınan, 18.07.2011 tarih ve 71728 sayılı yazı ile, lojman talep eden personelimizin hizmet süresinin hesabında; 657 Sayılı Kanun çerçevesinde aylıksız izin sürelerinin dikkate alınmasının mümkün olmadığı bildirildiğinden, Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesinde, işe başlama tarihi bilgisinin yanında personelin kullanmış olduğu aylıksız izin sürelerinin de belirtilmesi gerekmektedir.

3)Kamu Konutları Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinin 4’üncü fıkrası gereğince Yönetmelikte belirtilen oturma süresince veya daha fazla süre sıra tahsisli konutta oturanlara, konut tahsis edilemez. Bu durumda olanlara tekrar konut tahsisi, mevcut talepler karşılandıktan sonra, kalan boş konut olursa Yönetmelik esaslarına göre yapılır. Bu nedenle kamu konutlarında 5 yıl ve daha fazla oturan ve yeniden lojman talebinde bulunan personel, lojman talep listesinin en sonunda sıralamaya tabi tutulmaktadır.

4)Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli” ile, personelin hizmet süresi, daha önce kamu konutunda oturup oturmadığı, medeni hali, bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısı ve aile fertleri sayısı, il içi ve il dışında bulunan konut sayısı, konut tahsisi için beklenilen süre gibi kriterler puanlamayı etkilediğinden, personelin durumunda oluşan değişikliklerin ve yeni taleplerin puanlama listesini değiştirebileceğinin bilinmesi gerekmektedir.

5)Kamu Konutları Yönetmeliğinin 15’inci maddesi gereğince, konut tahsis talebinde bulunan personelin durumunda bir değişiklik olduğu takdirde (isim-unvan değişikliği, medeni hal, bakmakla yükümlü olduğu çocuk ve anne baba sayısı, il içi ve il dışı konut sayısı v.b) bu değişiklik tarihinden itibaren en geç bir ay içinde, değişikliği gösteren belgeler ile birlikte ek bir beyanname düzenlenerek, daire amirine onaylattıktan sonra İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

6)Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasına göre, Konut Tahsis Talep Beyannamesini kasten noksan veya yanlış doldurduğu anlaşılanlar hakkında, kanuni kovuşturma yapılır ve bunlara konut tahsis edilemez.

7)Boş lojmanlara ilişkin Başkanlığımızca yapılan tamim ile konut tahsisi, tüm lojman talep eden personele duyurularak, tamime göre verilen süre içerisinde söz konusu lojmanı talep eden personel arasında yapılan sıralama sonucunda, en yüksek puana sahip personele, isteği doğrultusunda tahsis edilir.

8)Adına lojman tahsisi yapılan personelin, kamu konutundan faydalandığı sürece Kamu Konutları Yönetmeliğinin “Konutlarda Oturanların Uyması Gerekli Esaslar” bölümünün 40’ıncı maddesi gereğince lojmana zarar vermemesi ve koruması gerekmektedir. Kamu Konutuna zarar veren personelin tahsis kararları iptal edilerek, kamu konutuna verilen zararın tahsiline gidilmektedir.

9)Tamamı görev tahsisli olarak ayrımı yapılmış olan kamu konutları, görev tahsisli ünvana sahip personelin talebi olmaması halinde sıra tahsisli olarak tahsis edilmektedir.

Undefined